Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

Anunț licitație publică închiriere imobil

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BOLDUR
NR. 1587/15.03.2024
ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE PENTRU
ÎNCHIRIEREA UNUI IMOBIL PROPRIETATEA
PUBLICĂ A COMUNEI BOLDUR
 
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, județul Timiș, telefon 0256/356.947, fax 0356/456.947, email: primariaboldur@gmail.com
 
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închirierea unui spațiu cu destinație de Farmacie umană, situat în localitatea Boldur, nr.29A, comuna Boldur, județul Timiș, identificat prin CF. nr.411258, nr. top. 411258-C2, în suprafață de 104 mp., aparținând domeniului public al Comunei Boldur, județul Timiș, conform H.C.L. nr.29/14.03.2024 și O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  
 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, la sediul Comunei Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Comunei Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei și se va achita la casieria Comunei Boldur
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29.03.2024, ora 10.00
 
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.04.2024, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 15.04.2024, ora 12.00, la sediul Comunei Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș
 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, județ Timiș, e-mail: tr-timis-reg@just.ro, tel. 0256/221.990
 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 15.03.2024