Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

Anunț licitație publică pentru închirierea unor imobile proprietatea privată a Comunei Boldur

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BOLDUR
Nr. 5021/04.10.2023
 
Anunț
privind organizarea licitației publice pentru
închirierea unor imobile proprietatea
privată a comunei Boldur
 
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Boldur, Nr. 176, Boldur, judeţul Timiș, telefon 0256356947, fax 0256356947, email primariaboldur@gmail.com
 
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închiriere teren intravilan în suprafață de 1.500 mp, înscris C.F. nr. 411136, nr. top. 411136, situat în localitatea Sinersig, aparținând domeniului privat al Comunei Boldur, județul Timiș. Închirierea se face conform Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 27.06.2023 și O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, la sediul Comunei Boldur, localitatea Boldur, nr.176, jud. Timiș.
3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: documentația de atribuire se ridică de la registratura Comunei Boldur, localitatea Boldur, nr.176, jud. Timiș (programul luni-vineri 08.00-16.00).
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei, se achită la casieria Comunei Boldur.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 23/10/2023, ora 12.00.
 
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 01/11/2023, ora 10.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 02/11/2023, ora 10.00, la sediul Comunei Boldur, localitatea Boldur, nr. 176, jud. Timiș.
 
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă nr. 2, județul Timiș, e-mail: tr-timis-reg@just.ro, tel. 0256/221.990.
 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării : 04/10/2023