Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

Anunț licitație publică vânzare imobile

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BOLDUR
NR. 3905/09.07.2024

ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE
PENTRU VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE  
AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI BOLDUR1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Boldur, Nr. 176, Boldur, județul Timiș, telefon 0256/356.947, fax 0356/456.947, email primariaboldur@gmail.com.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

- teren intravilan în suprafață de 138 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Boldur, județul Timiș, identificat în CF 411933, nr. cadastral 411933, situat în localitatea Ohaba Forgaci, Comuna Boldur, județul Timiș, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Boldur nr.50/27.06.2024 și O.U.G. nr.57/2019.

- imobil cu destinația clădire administrativă, cu număr cadastral 411940-C1, cu suprafața construită desfășurată de 180 mp, terasă acoperită în suprafață construită desfășurată de 30 mp, suprafața totală construită desfășurată de 210 mp, și teren intravilan cu suprafața de 253 mp, cu număr cadastral 411940, înscris în CF nr.411940, care aparține domeniului privat al Comunei Boldur, județul Timiș, situat în localitatea Sinersig, nr.147A, Comuna Boldur, județul Timiș, conform H.C.L. Comuna Boldur nr.51/27.06.2024, și O.U.G. nr.57/2019.

- imobil cu destinația apartament, cu număr cadastral 400984-C1-U4, înscris în CF nr.400984-C1-U4, care aparține domeniului privat al Comunei Boldur, județul Timiș, compus din dormitor, sufragerie, debara, hol, bucătărie, cu suprafața utilă de 50,63 mp, și teren intravilan în cotă indiviză cu suprafața de 539 mp, cu număr cadastral 400984-C1-U4, înscris în CF nr.400984-C1-U4, care aparține domeniului privat al Comunei Boldur, județul Timiș, situat în localitatea Sinersig, nr.2, ap.4, Comuna Boldur, județul Timiș, conform H.C.L. Comuna Boldur nr.52/27.06.2024, și O.U.G. nr.57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției.
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul registratură, Comuna Boldur, localitatea Boldur, nr.176, județul Timiș.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei/exemplar, care se achită cu numerar la casieria Comunei Boldur, localitatea Boldur, nr.176, județul Timiș.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 24.07.2024, ora 10.00.

4. Informații privind ofertele:
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 31.07.2024, ora 09.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Boldur, cu sediul în localitatea Boldur, nr.176, județul Timiș.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:
- 31.07.2024, ora 10.00, la sediul Comunei Boldur, din localitatea Boldur, nr.176, comuna Boldur, județul Timiș, pentru imobilul înscris în CF nr. 411933, număr cadastral 411933;

- 31.07.2024, ora 11.00, la sediul Comunei Boldur, din localitatea Boldur, nr.176, comuna Boldur, județul Timiș, pentru imobilul înscris în CF nr.411940, număr cadastral 411940  și număr cadastral 411940-C1.

- 31.07.2024, ora 13.00, la sediul Comunei Boldur, din localitatea Boldur, nr.176, comuna Boldur, județul Timiș, pentru imobilul înscris în CF nr.400984-C1-U4, număr cadastral         400984-C1-U4.


6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, județ Timiș, e-mail: tr-timis-reg@just.ro, tel. 0256/221.990.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08.07.2024.