Primăria Comunei Boldur, județul Timiș

Anunț vânzare prin licitație publică a unui imobil

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BOLDUR
NR. 6196/07.12.2023
 
ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI PUBLICE
PENTRU VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI IMOBIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.307 MP SITUAT ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII SINERSIG ÎNSCRIS ÎN CF NR.404763 NR. TOP.404763, AFLAT ÎN PROPRIETATEA
PRIVATĂ A COMUNEI BOLDUR
 
 
 
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Boldur, Nr. 176, Boldur, județul Timiș, telefon 0256/356.947, fax 0356/456.947, email primariaboldur@gmail.com.
 
2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren intravilan în suprafață de 2.307 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Boldur, situat în satul Sinersig, comuna Boldur, înscris în C.F.404763, nr. top/cad.404763, conform H.C.L. 79/24.10.2023 și O.U.G. nr. 57/2019.
 
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, la sediul Comunei Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș.
3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Comunei Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei, și se va achita la casieria Comunei Boldur.
3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.01.2024, ora 12.00
 
4. Informații privind ofertele:
4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 15.01.2024, ora 12.00.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.
 
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.01.2023, ora 12.00, la sediul Comunei Boldur, loc. Boldur, nr. 176, jud. Timiș.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Timiș, Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, județ Timiș, e-mail: tr-timis-reg@just.ro, tel. 0256/221.990.
 
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07.12.2023.